KUR'AN'DA AZRAİL İSMİ GEÇMİYORSA, BİZ NEDEN ÖLÜM MELEĞİNE AZRAİL DİYORUZ? Kerem Önder'in Yazılarının, Şiirlerinin, Reddiyelerinin ve Sohbetlerinin Paylaşılacağı Resmi Sitesidir.
kerem onder

KUR’AN’DA AZRAİL İSMİ GEÇMİYORSA, BİZ NEDEN ÖLÜM MELEĞİNE AZRAİL DİYORUZ?

Soru: Hocam hayırlı akşamlar… Bir soru ile karşılaştım… Ölüm meleğine Azrail demek doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de canları almakla görevli olan melekten “melekü’l-mevt” yani “ölüm meleği” şeklinde bahsedilmekte ve ölüm meleğinin bir tane olmadığı anlaşılmaktadır. gibi açıklamalarda bulunanlar mevcut dinimizce doğru olan nedir…

Cevap:

* Kur’an’da “Azrail” ismi geçmemektedir. Ruhların kabz edilmesi / canların alınması hususu, Kur’an’da değişik ifadelerle dile getirilmiştir:

“Ölümleri anında, ruhları Allah alır.” (Zümer, 39/42).

“De ki: ruhunuzu -sizin için görevlendirilen- ölüm meleği alır.” (Secde, 32/11).

“Kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler…” (Nisa,4/97).

Bu ayetlerde ruhları alanın Allah, ölüm meleği ve (çoğul olarak) melekler olduğu ifade edilmiştir.

Bunun anlamı şudur: Gerçekte ölümün yaratıcısı Allah’tır. Sebepler dairesinde ölüm işini gerçekleştiren ekibin başı ölüm meleğidir. Diğer bazı melekler ise ölüm meleğinin yardımcılarıdır. (bk. Razî tefsiri, XI/11. Arıca bk. B. S. Nursi, Mektubat, s.351-53)

Fahreddin Razî “Hz. İsrafil ile Hz. Azrail adlı meleklerin varlığı haberlerle sabittir. Ayrıca canları alan meleğin Azrail olduğunu gösteren haberler de vardır.” diyerek, Azrail isminin haber / hadisle sabit olduğunu ifade etmiştir. (Razî Tefsiri, II/162).

Suyutî’nin Ebu’ş-Şeyh’den aktardığı bir hadise göre, kıyamet günü Allah dört büyük meleği isimleriyle çağıracak ve görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır. Bu arada “Ey Azrail! Gel bakalım, sen görevini nasıl yaptın?”(Suyutî, IV/191-el-mektebe eş-şamile-) diye buyuracaktır. Azrail ismini açıkça anacaktır.

Aynı eserde, Hz. Eşas b. Şuayb’in de ölüm meleğini Azrail olarak adlandırdığı bildirilmektedir. (a.g.e, VII/108; Azrail ismiyle ilgili rivayetler için bk. Ebu’l-Leys Semerkandi, Hakaiku’d-dekaik, s. 507)

Secde Suresinin 32/11. ayetinde müfesirlerin büyük bir kısmı ölüm meleğini Azrail ismiyle anmışlardır.

Bütün bu allamelerin dayandıkları bir delil olmasaydı, ölüm meleğini Azrail ismiyle tefsir etmezlerdi.

* Alıntı Başlangıcı: Sorularla islamiyet

kerem önder fetvalar

 

 

      fblogo