İBNİ TEYMİYE'NİN KİTAPLARINI OKUYABİLİR MİYİM?

İBNİ TEYMİYE'NİN KİTAPLARINI OKUYABİLİR MİYİM?

İBNİ TEYMİYE'NİN KİTAPLARINI OKUYABİLİR MİYİM?

Soru: Selamü aleyküm hocam. Üniversitede takıldığım arkadaşlarımın hepsi Ehli sünnet ama bir arkadaşım Selefi inancına sahip. Bana devamlı olarak İbni Teymiye’yi oku diye baskı yapıyor ama diğer arkadaşlarım da beni sakındırıyor. Selefilerin çok sevdiği İbni Teymiye’nin kitaplarını okumamda bir sakınca var mı?

Cevap: Ve aleyküm selam

Alimler ikiye ayrılır: Ehli Sünnet alimler, Ehli bid'at alimler.

Ehli Sünnet olan alimler, Kur'ân'ı ve Allah'ın dinini Peygamberimiz ve sahabesinin anladığı gibi anlar ve anlatırlar. (Allah'ın selamı onların üstüne olsun)

Ehli bid'at olanlar ise, Peygamberi ve sahabesini atlayıp uygulamalarına hiç bakmadan, ayet ve hadislere keyiflerine göre mana vererek dinde olmayan şeyleri din diye anlatırlar.

Sorunuzdaki alime gelince;

Bu ümmete en büyük zararı veren iki adam vardır:

İbni Sebe, Şİİciliğin mimarı;

İbni Teymiye ise, SELEFÎciliğin mimarıdır...

Her ikisi de peşine takılan kana susamış vampirlerin günahlarının bir mislini, ceza hanelerine yazdırmaya devam ediyorlar...
"...Kim, kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir." (Nisa 85)  
 
İbni Teymiye’nin Sapık Görüşlerinden Bazıları Şunlardır:
 1. Bazı yaratıkların başlangıcının olmadığını, yani Allâh ile birlikte ezelde var olduklarını iddia etmesidir.
 2. Allâh’ın sıfatlarının sonradan yaratılmış sıfatlar olduğunu iddia etmesidir.
 3. Allah’ın “cisim olduğunu” iddia etmesidir.
 4. Allâh’ın, harf ve ses ile tekellüm ettiğini ve dilediği vakitte konuşup dilediği vakitte sustuğunu iddia etmesidir.
 5. Allâh’ın, bir yerden bir yere göç ettiğini, hareket ettiğini ve göğe indiğini iddia etmesidir.
 6. Allâh’ın sınırlı olduğunu iddia etmesidir.
 7. Allâh’a yön veya mekân nispet etmesidir.
 8. Allâh hakkında “Allâh oturuyor” iddiasıdır.
 9. Cehennemin fani olacağını ve Cehennemin içerisindeki kâfirlerin azabının sona ereceğini iddia etmesidir.
 10. Te’vili reddetmesi ve Ehli Sünnetten kimsenin te'vil yaptığını inkâr etmesi meselesi.
 11. Peygamberlerle, Salih kullarla tevessül etmenin, onlarla teberrük etmenin, eserleri ile teberrük etmenin haram olduğunu iddia etmesi.
 12. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etme niyetiyle yolculuk etmek haramdır ve bu yolculuk esnasında namazları kısaltamaz iddiası.
 13. İbni Teymiyye’nin, Hz Ali’ye karşı gelmesi meselesi. “Mihac es-Sünne en-Nebeviyye” adlı kitabında Hz. Ali hakkında diyor ki: ‘Din için değil, koltuk için savaşa girmiştir’
 14. Sadece Allah’ın ismi ile zikir çekmenin bid’at olduğunu iddia etmesi...

Bazı Ehli Sünnet Alimlerinin İbni Teymiye Hakkındaki Görüşleri:

İbni Teymiyye büyük âlimler ile tartışmalara girmiştir. Her tartışma sonunda bu davranışından vazgeçiyor ama sonra tekrar tartışmalara girişiyordu. En sonunda Sultan Muhammed İbni Kalavun’un emri ile getirildi. Dört mezhebin de büyük âlimleri ile tartıştırıldı.
 
Bu tartışmalar sonunda âlimler onun “Mürted” olduğuna hükmettiler. Bu hüküm üzerine Sultan, onu ömür boyu cezaevine atmıştır. Muhaddis, Fakih Veliyiddini Iraki adındaki âlim (kendisi hafızların şeyhi olan Zeyneddin Iraki’nin oğludur)” El-Ecvibel Mardiyye” adlı kitabında İbni Teymiyye için şöyle diyor: “İlmi, aklından büyüktür.” Yani bu kişi ilmi öğrenmiş fakat öğrendiği ilmi hak yolda kullanmamıştır.
 
Bu âlim aynı kitabında yine diyor ki: “İbni Teymiye, 60 meselede icmaya karşı gelmiştir. Bu meselelerin bazıları akaîd ile ilgili bazıları da fürulardadır.” Bunun üzerine onunla aynı zamanda yaşamış olan âlimler ona reddiyeler yazmışlar ve sapık olduğunu açıkça belirtmişlerdir.
 
Hafız Iraki’nin şeyhi olan Hafız Ebu Said El-Ala’i, İbni Teymiyye hakkında birçok mesele nakletmiştir. Bunu ise Hafız Muhaddis tarihçi Şemseddin b. Tolon, “Zahair El-Kasr” adlı kitabında bizlere bildirmiştir.
 
Diyor ki: “İmam Ebu Said El-Ala’i, İbni Teymiyye’nin âlimlere, icmaya ve insanlara muhalif olduğu meseleleri nakletmiştir.
 
Bu meselelerin bir kısmi akaid ile ilgili bir kısmı da füru'lardadır. Bazı meseleleri icmaya karşı bazıları da mezhepte güçlü olan görüşlere karşıdır.”
 
“Allahü Teâlânın, sapıtmasına ilmini sebep ettiği kimsedir.” [İbni Hacer-i Mekki - Fetava-yı hadisiyye]
 
“İbni Teymiye öyle bir kimsedir ki, bozuk sözlerine ve çürük vesikalarına, büyük âlimler cevap vermişler ve düşüncelerinin çirkinliğini ortaya koymuşlardır.” [Şam, Mısır ve Kudüs’de kadılık yapmış olan Şafii fıkıh ve hadis âlimlerinden Muhammed]
 
İzz ibni Cemaa, onun için, “Allahü teâlâ’nın dalalete sürüklediği, azdırdığı ve zillet gömleği giydirdiği kimsedir. İslam âlimlerine ve bilhassa Hulefa-i raşidine karşı ahmakça itirazlarda bulunmuştur” demiştir. [İbni Hacer-i Mekki - El-cevher-ül-munzam]
 
“İbni Teymiye’nin sözlerinin kıymeti yoktur. O, dalalettedir ve Müslümanları dalalete sürüklemektedir. Müslümanların icmasından ayrılmış, bid’at yolunu tutmuştur. İslam âlimleri, onun dalalette [sapık] olduğunu, söz birliği ile bildirdi. Kutbüd-Berdiri, Şerhi Muhtasarda, bunu uzun yazmaktadır.” [Tahir Muhammed Süleyman - Zahiretül-fıkhil-kübra]
 
“Kitab-ül Arş onun en çirkin kitaplarındandır. Ona Şeyh-ül-İslam diyenin kâfir olacağını söyleyen âlimler vardır.” [İmam-ı Sübki] (Nebras haşiyesinde bildiriliyor.)
“Şam camiinin minberinden inerken ‘Allah, gökten yere, benim indiğim gibi iner’ dedi.” [İbni Battuta -Tuhfetünnüzzar tarihi]
 
İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:
 
“İbni Teymiye, tasavvufu inkâr eder, evliyaya, ariflere dil uzatırdı. Kitaplarını okumaktan, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır.” [Tabakat-ül-kübra]
 
İmam-ı Süyuti hazretleri buyuruyor ki:
 
“İbni Teymiye kibirliydi. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek âdeti idi.” [Kam-ul Muarıd]
 
Muhammed Ali Bey; Hitat-uş-Şam kitabında diyor ki:
 
“İbni Teymiye’nin hedefi, Luther adındaki papazın hedefine benzer. Fakat Hristiyanlığın reformcusu muvaffak oldu. İslam’ınki olamadı.”
 
İbni Hacer-i Askalani hazretleri buyuruyor ki:
 
“İbni Teymiye; ‘Kabri Nebeviyi ziyaret için sefere çıkmak haramdır.’
 
‘Hz. Ali, iman ettiği zaman çocuk olduğu için Müslümanlığı sahih olmadı.’ ‘Hz. Osman malı çok severdi’ diyerek eshab-ı kiramın büyüklerine dil uzattı.” [Ed-Dürer-ül-Kamine]
 
İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
 
“İbni Teymiye, Peygamberlerin masumiyetini (günahtan korunmuş olduklarını) reddetmiştir. Halbuki masumiyet Peygamberlerin sıfatlarındandır.
 
Başta Peygamber efendimizin (aleyhisselatü vesselam) kabri şerifleri olmak üzere eshab-ı kiramın, velilerin, âlimlerin ve salih Müslümanların kabirlerinin ziyaret edilmesine karşı çıkmış, bunları şefaate vesile kılmayı da haram saymıştır.” [Fetava-i Hadisiyye]
 
Sonuç olarak, alimlerimizin dâl ve mudill(sapmış ve saptıran) olarak bildirdiği bu ve bunun gibi mezhepsiz alimlerin kitaplarından yırtıcı aslandan kaçar gibi kaçmanızı tavsiye ederim.
 
Zira aslan ancak canınızı alabilir.
 
Bid'at ehli bir alim ise, tıpkı şeytan gibi imanınızı alır...