ÜMMETİM 73 FIRKAYA BÖLÜNECEKTİR HADİSİNİ KABUL ETMEYENLER!

ÜMMETİM 73 FIRKAYA BÖLÜNECEKTİR HADİSİNİ KABUL ETMEYENLER!

ÜMMETİM 73 FIRKAYA BÖLÜNECEKTİR HADİSİNİ KABUL ETMEYENLER!

Soru: Selamün aleyküm hocam. "Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir." (Tirmizi, İbni Mace) Bu hadise sahih değil diyen hocalar var?

Cevap: Bu sahih hadisi inkar edenler, (kendilerini tarif ettiği için olsa gerek) reformistler ve bid'atçilerdir!

“Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girer.” (Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace, Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332)

Tirmizî, Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (bk. Trimizî, a.g.e). El-Münzirî de Tirmizî’nin bu tashihine dikkat çekmiştir. (bk. Tuhfetu’l-ahvezî, ilgili hadisin şerhi)
 
Mezhepsiz Selefilerin çokça itibar ettiği, mücessime ve müşebbihe akidesindeki İbni Teymiye bile, bu hadisi sahih olarak değerlendirmiş ve konusuna delil olarak getirmiştir. (bk. Mecumu’l-fetavî-şamile-1/285)